Historie Obecní knihovny v Šardicích

První zmínky o založení obecní knihovny můžeme najít v knize "ŠARDICE 700 let obce" vydané v roce 1986 k příležitosti oslav 700 let obce.

1920 V srpnu tohoto roku vznikl v obci zásluhou řídícího učitele Františka Viktorína „Vzdělávací spolek Masaryk“. Jmenovaný učitel měl v začátcích veškeré knihy, kterých bylo kolem 600 kusů, ve svém domě, kde je také půjčoval. Knihovna byla zprvu umístěna v budově obecní školy č.p.5

1942 Knihovníkem se stal pan Jan Zemek. Svou lásku a věrnost knihám a kulturnímu dění v naší obci věnoval po celý svůj život. Jemu patří velké poděkování za tuto práci, kterou vykonával do roku 1968.

Knihovna byla umístěna ve staré obecní škole, kde byla přemísťována z jedné třídy do druhé.

1953 Knihovna přestěhována do sousední budovy pošty č.p. 470, kde v té době sídlil Místní národní výbor.

1961 Knihovně se dostává stabilního místa v nově postavené budově zdejšího Obecního úřadu, kam jako knihovník přišel Ivan Moravec.
1969 Knihovny krátce se ujala paní učitelka Jarmila Lutovská .

1973 – 1976 V tomto období působil jako knihovník pan Miroslav Švaňhal, učitel a později ředitel Základní školy T. G. Masaryka.

1977 Knihovníkem se stává pan Jaroslav Holešinský. Jelikož prostory na MNV začaly být malé, zakoupil tehdejší národní výbor rodinný domek pana Šťastného č. 457, který stál na dnešním parkovišti u Šardičanu,.Knihovna měla ve své evidenci 5 496 svazků knih.

1980 Dochází k centralizaci knihoven v Československé republice, což znamenalo pořízení nových knižních svazků a jejich zpracování okresními knihovnami. Rada ONV Hodonín udělila knihovně Čestné uznání za úspěšnou činnost v roce 1979 a za splnění podmínek 30. ročníku soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“.

1982 Při Místní lidové knihovně v Šardicích byl založen kroužek mladých čtenářů, který spolupracoval s kroužkem mladých čtenářů při Střediskové knihovně v Dubňanech. Malí čtenáři se zúčastňovali besed v klubu mladých čtenářů v podobě mini sjezdů, besedovali se známými spisovateli, ilustrátory a dalšími osobnostmi dětské tvorby.

1984 - 1987 Prostory knihovny se stávají opět nevyhovující z důvodu vlhnutí, a tak MNV v roce 1984 zakoupil dům č. 51 „Zapletalovo“, do kterého se knihovna přestěhovala v roce 1985 a kde byla do konce října 2013. V tomto období knihovna zaznamenala největší růst knižního fondu, ale i v návštěvnosti a počtu čtenářů.

Velká zásluha patří knihovníku J. Holešinskému, který svým zápalem a vřelým vztahem ke knihám a čtenářům knihovnu do současné podoby v naší obci vybudoval. V roce 1987 Místní lidová knihovna získává další četné uznání v okresním kole 37. ročníku soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“.

1988 Knihovníkem se stává Marie Olšerová , která vede knihovnu dodnes. V tomto roce ke 150. výročí ČSD proběhla v knihovně přehlídka vlakových modelů, výstavka kreseb dětí ze ZŠ pod názvem „Železnice očima dětí“.

1989 Po tomto roce došlo k další vlně obnovy a proměně knižního fondu. Jeho součástí se stávaly nově vydávané tituly dříve zakázané literatury a naopak byly vyřazeny knihy, které byly poplatné své době.  Od roku 1989 do roku 2002 patřila knihovna pod Okresní knihovnu v Hodoníně.

2003 - 2010 Knihovna vrácena zpět pod obce dle platného zákona.  Knihovna rozšiřuje svůj knižní fond, pořádá pravidelné besedy pro žáky ZŠ a MŠ v Šardicích a pasování prvňáčků na čtenáře. S technickým pokrokem získává knihovna nové funkce a rozšiřuje služby. Knihovna je vybavena veřejně přístupným internetem. Pro další modernizaci však byly prostory knihovny nevyhovující a proto se plánovalo její přemístění na opravenou Rezidenci.

2011 Obecní knihovna Šardice podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu umění a knihoven Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven. Dotace na projekt „Automatizace obecní knihovny“ byla poskytnuta ve výši 61 tis. Kč. V průběhu měsíce září 2011 byla zakoupena informační technika a byl zprovozněn knihovnický software Clavius.

2012 – 2013 Pomocí nového knihovnického systému jsou postupně vkládány všechny knihy, pomocí něhož knihovna dosáhne lepší evidenci knihovního fondu, výpůjček a usnadní revizi KF. Po úplném zprovoznění systému Clavius bude možné rozšířit a zkvalitnit služby návštěvníkům a čtenářům knihovny. Knihovna k 31.12.2013 eviduje ve svém knižním fondu celkem 6 344 knih a k tomuto datu bylo celkem registrováno 89 čtenářů.

2014 Obecní knihovna Šardice byla přestěhována do nově zrenovovaných prostor – do přízemí bývalé staré základní školy č.p. 5. Knihy byly během rekonstrukce provizorně uloženy v hasičské zbrojnici. Stěhování proběhlo v průběhu ledna – dubna 2014. Knihovna se vrátila na stejné místo kde šardická knihovna vnikla téměř před 100 lety. Nové prostory knihovny byly slavnostně otevřeny 1. Května 2014 po půlroční přestávce.  Opravy a nové vybavení knihovny byly hrazeny z rozpočtu obce. V přízemí, v blízkosti knihovny budou také prostory pro místní charitu poskytující sociální služby lidem. V prostorách knihovny se nachází také Family Point, jde o bezbariérové místo s přebalovacím pultem, křeslem pro děti, mikrovlnou troubou. Pro děti jsou k dispozici hračky, pastelky a dětské knihy pro nejmenší. Prostřednictvím internetových stránek je umožněn přístup do knižního online katalogu a byly zřízeny nové webové stránky knihovny http://knihovnasardice.webk.cz/

V rámci slavnostního odpoledne byly předány pamětní listy a dárky , a to : bývalému knihovníkovi panu Jaroslavu Holešinskému, nejdéle registrovanému čtenáři od roku 1947 panu Josefu Bohunskému a dalším deseti nejdéle registrovaným a věrným čtenářům.

Zároveň byla pokřtěna kniha „Šardické tóny“ od dlouholetého kronikáře pana Antonína Zahnaše. Kmotrem  publikace  byl bývalý umělecký vedoucí místní dechové kapely Josef Ištvánek.

V průběhu odpoledne si návštěvníci z řad dětí a dospělých mohli prohlédnout novou knihovnu a zapojit se do kace "Malováním pískem", pořádané ve spolupráci s Dia klubem Šardice.