KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v Šardicích __________________________________________

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Šardicích, schválenou radou obce usnesením

R 86/14-08 dne 24.3.2014 a podle § 4, odst.6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je

vydáván tento knihovní řád (dále jen KŘ) : 

  

I.

Základní ustanovení

  

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Místní knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (VKIS) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondu a informačních databázích knihovny.

Místní knihovna spravuje majetek obce, proto je povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat knihovní fond a zařízení.

  

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby

d) propagační služby

 

2. Služby uvedené v Čl. 2, odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

  

3. Poplatky účtované knihovnou jsou:

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

 

4. Ostatní poplatky (viz Ceník)

 

 

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční služby poskytuje knihovna jen uživatelům, kteří se stanou jejími registrovanými čtenáři.

Registrovaným čtenářem se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu knihovny na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobního dokladu uživatele, zpravidla občanského průkazu občana ČR. Čtenář svým podpisem na přihlášce potvrzuje znalost knihovního a výpůjčního řádu.

Za průkaz a jeho případné zneužití ručí čtenář, proto je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce, ztrátu nebo zneužití průkazu. Každý čtenář zaplatí při přihlašování nebo při první návštěvě knihovny registrační poplatek v daném roce dle Ceníku.

Čtenář je povinen předložit čtenářský průkaz, pokud si půjčuje či vrací knihy nebo časopisy.

 

2. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce a po zaplacení daného registračního poplatku (viz Ceník).

 

3. Knihovna vyžaduje následující osobní údaje:

        Uživatel také může v přihlášce uvést své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

 

Tyto údaje využije knihovna pro vlastní počítačové zpracování a bude s nimi nakládat v souladu se zákonem  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. K osobním údajům uživatelů nemá přístup žádná další osoba, slouží pouze ke komunikaci mezi čtenářem a knihovnou. Pokud uživatel ukončí členství v knihovně, bude provedena likvidace jeho osobních  údajů, a to jednak skartací přihlášky, jednak vymazáním údajů v počítači.

 

4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana knihovnických fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování VKIS (knihovní zákon), zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů. Uživatel, který byl z řad čtenářů již jednou vyloučen pro porušování KŘ a nevyrovná své závazky vůči knihovně, se nemůže znovu stát čtenářem knihovny a nebudou mu v žádném oddělení poskytovány knihovnické služby. Za nezletilé čtenáře budou veškeré závazky vyžadovány po zákonném zástupci, který se svým podpisem na přihlášce za nezletilou osobu zaručil.

 

3. Práva a povinnosti čtenáře zanikají odhlášením čtenáře z knihovny, neobnovením platnosti čtenářského průkazu nebo odnětím čtenářského průkazu za porušování KŘ.

 

4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo zřizovateli.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

3. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače. Dále je plně zodpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

4. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon).

 

6. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

 

7. Internet v knihovně i použití počítače je zdarma. Práce u počítače je limitována dobou 60 minut. Dobu lze prodloužit, pokud na uvolnění počítače nečeká další zájemce. Knihovna neodpovídá za rychlost připojení internetu.

 

8. Není dovoleno navštěvovat stránky, jejichž obsah je nevhodný k prohlížení ve veřejných prostorách a je v rozporu s právním řádem.

 

9. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač. V případě porušení KŘ může být uživateli přístup ukončen.

 

III.

Výpůjční řád

 

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím MVS nebo prostřednictvím výměnných souborů.

MVS zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

2. Uživatelům se půjčují dokumenty po předložení platného čtenářského průkazu.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů,

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

 

2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru nebo požádat o pomoc knihovníka. Pokud dokument není ve fondu vlastní knihovny, lze výpůjčku zprostředkovat pomocí MVS. Při realizaci takové výpůjčky je uživatel povinen respektovat podmínky půjčení a poplatky dle KŘ a požadavků příslušné knihovny.

 

3. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady. V dokumentu je knihovnice povinna toto zaznamenat poznámkou. 

 

4. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu. Žádá-li stejný dokument více čtenářů najednou, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Uživatel je povinen respektovat podmínky půjčení takového dokumentu.

 

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování knih a časopisů mimo knihovnu je stanovena na jeden měsíc.

 

2. Výpůjční lhůta může být prodloužena dvakrát o jeden měsíc na požádání čtenáře. U rezervovaných knih nelze výpůjční lhůtu prodloužit.

   

3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popř. uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Čtenář je povinen chránit dokumenty (včetně obalů) před poškozením a ztrátou.

 

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky, tj. do doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. 

 

2. Pokud má čtenář dokument půjčen i po uplynutí prodloužené výpůjční lhůty a nevrátí jej, nebude mu žádný nový dokument zapůjčen. Knihovna bude vymáhat sankční poplatky (viz Ceník).

 

3. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

4. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

  

IV.

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 12

Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

 

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovník. Může požadovat náhradu škody

 3. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

 

4. Při poškození, kdy je dokument znehodnocen z hlediska čtenářského nebo uměleckého, je postupováno jako při ztrátě.

 

5. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

  

ČL. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

 2. Ztráta průkazu uživatele:

  

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: ”Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“.)

 

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V.

Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.

2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.

3. Ruší se knihovní řád ze dne  1.1.2003

4. Tento knihovní řád platí od 1.4.2014 na dobu neurčitou.

  

VI.

Přílohy Knihovního řádu

Příloha č. 1:

Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny Šardice

Příloha č. 2:

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

  

V Šardicích dne 1. 4. 2014

 

                                                                

Marie Olšerová                                                                     Blažena Gáliová

   knihovnice                                                                          starosta obce

 

 

 

  

 

Příloha č. 1

 

Ceník placených služeb a poplatků

Obecní knihovny Šardice

 

 

I. Čtenářský registrační poplatek na kalendářní rok

Dospělí                                                                  50 Kč

Děti do 15 let, studenti,

senioři, MD, nezaměstnaní                                         30 Kč

 

II. Sankční poplatky

1. upomínka                                                            20 Kč

2. upomínka                                                            30 Kč

3. upomínka                                                            40 Kč

upomínkový dopis                                                     50 Kč

(Poplatky za neuhrazené upomínky se sčítají.)

 

poplatek za poškozený obal knihy                                10 Kč

poplatek při ztrátě čten. průkazu                                 10 Kč

poplatek za poškození číselného kódu                           10 Kč

ztráta knihy = cena knihy + popl. za nové zprac             30 Kč

                               

III. Meziknihovní výpůjční služba                       

úhrada poštovného a balného v případě 

využití poštovních služeb za každou zásilku                    50 Kč    

 

IV. Ostatní poplatky                                        

kopírování  :

                                                   

Tisk jedné stránky – barevně                                                          4 Kč

Tisk jedné stránky – čenobíle                                                         2 Kč


přístup na internet                                                                        zdarma

výběr knih, poradenství


Čaj                                                                                             10 Kč

Káva                                                                                           12 Kč  

 

 

Ceník je platný od 1. 4. 2014.

 

 

 

Příloha č. 2

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny platná

od 1. 4. 2014         

 

Úvod

 Obec Šardice jako provozovatel knihovny je zaregistrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Proto má knihovna oprávnění shromažďovat osobní údaje čtenářů.

Osobní údaje, které jsou uvedeny na přihlášce a čtenářském sáčku se využívají pouze pro potřeby evidence čtenářů a výpůjček, v upomínacím řízení a při vymáhání nároků knihovny, které vyplývají z porušení povinnosti čtenářů.

Pravdivé a ověřené osobní údaje jsou zpracovávány pověřeným zaměstnancem knihovny manuálně a v počítačové databázi, kde jsou chráněny hesly proti přístupu cizích osob. Získané osobní údaje se používají pouze pro komunikaci mezi knihovnou a čtenářem.

 

 

Čl. 1

Účel zpracování osobních údajů čtenářů

 Osobní údaje čtenářů knihovna shromažďuje, zpracovává a uchovává za účelem:

 

Čl. 2

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 Knihovna zpracovává osobní údaje svých čtenářů v tomto rozsahu:

Pokud chce čtenář využívat služeb knihovny v plném rozsahu, je povinen uvést výše zmíněné identifikační údaje a umožnit jejich zpracování. Svůj souhlas se shromažďováním těchto údajů potvrdí čtenář svým podpisem na přihlášce, u dítěte přihlášku podepíše jeho zákonný zástupce.

Pokud nedá souhlas k jejich zpracování, může využívat pouze prezenčního půjčování knih a časopisů a služeb veřejného internetu.

Zpracovávané údaje ověřuje knihovna podle platného osobního dokladu, kterým lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů České republiky je takovým dokladem občanský průkaz, u cizích státních příslušníků pas a u občanů ze zemí mimo EU ještě platné povolení k pobytu.

Registrovaný čtenář (příp. jeho zákonný zástupce) je povinen oznámit co nejdříve změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu či kontaktních údajů.

 

Dalšími údaji, pokud je uživatel uvede, jsou:

Údaje služební:

Údaje účetní:

 

 Čl. 3

Uchování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje knihovna uchovává:

a) na originálních písemnostech

b) v počítačové databázi:

Přístup k originálním písemnostem a do databáze je umožněn pouze knihovníkovi, který dodržuje zásady mlčenlivosti.

 

 Čl. 4

Ukončení zpracování osobních údajů

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou a podepsanou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Osobní údaje knihovna zpracovává do doby, kdy s tím čtenář ústně či písemně vysloví nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta 2 let od vypršení platnosti jeho čtenářského průkazu a čtenář nemá vůči knihovně žádné závazky. Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, knihovna provede likvidaci osobních údajů, a to následujícím způsobem: